CLUB ESCOBARIACílem tohoto klubu je vytvořit zájmové sdružení (spolek) pěstitelů kaktusů se specializací především na rod Escobaria a popřípadě i na ostatní mexické a severoamerické rody.

(V případě širšího zájmu není překážkou vytvořit např. novou Sekci pěstitelů mexických a severoamerických kaktusů, která by mohla svým obsahem navázat na zaniklou Sekci Aztekia /1978-1992/.)Výhodou členství v Clubu Escobaria by měl být přístup k rozšířené nabídce fotografií, citací odborných článků a jiných materiálů, které budou průběžně doplňovány. K usnadnění předávání nejrůznějších informací (popř. semen, rostlin, literatury apod.) mezi jednotlivými pěstiteli bude sloužit uveřejněný seznam členů klubu, doplněný o kontaktní e-mailovou adresu. Rovněž předpokládané vytvoření adresáře sbírek s uvedením pěstovaných rostlin rodu Escobaria by měl sloužit k uchování jednotlivých taxonů v našich sbírkách, případně i k záchraně v přírodě ohrožených rostlin.

Dalším krokem po rozšíření členské základny by mělo být např. vydávání vlastního internetového věstníku/občasníku. Ten by měl za úkol upozorňovat na nové články v periodikách a na nové publikace, které se nějakým způsobem dotýkají problematiky rodu Escobaria. Oživení by měly přinést například také Vaše cestopisné články, postřehy z pěstování kaktusů, výsevů, případné polemiky a podobně.Veškeré Vaše názory, připomínky, reakce, postřehy (i negativní) jsou předem vítány.
Doufám, že klub získá dostatek členů, kteří se budou aktivně podílet na spoluutváření struktury a jednotlivých součástí.

Všichni případní zájemci o členství v Clubu Escobaria se po přečtení pravidel mohou přihlásit pomocí níže uvedeného formuláře.CLUB ESCOBARIA
pravidla

 
1.Přidělené klubové číslo (přístupové heslo) je nepřenosné , tzn. nesmí být sděleno jiné osobě.
 
2.Členům klubu jsou zpřístupněny soukromé archívy autora webových stránek, popřípadě ostatních členů klubu (uveřejněné materiály jsou určeny výhradně pro potřeby klubu). Z tohoto důvodu není dovoleno tyto materiály dále volně šířit mimo členskou základnu Clubu Escobaria.
 
3.V případě porušení 2. článku těchto pravidel, bude příslušné osobě s okamžitou platností ukončeno členství v Clubu Escobaria.
 
4.Správce webových stránek se zavazuje, že neuveřejní osobní údaje žádného ze členů klubu bez jeho souhlasu, potvrzeném v přihlášce, ani nepředá tyto údaje třetí osobě. Rovněž se zavazuje, že bude respektovat případnou dodatečnou žádost o odstranění osobních údajů ze seznamu členů nebo o zařazení osobních údajů do tohoto seznamu.
 
5.V případě žádosti o ukončení členství v Clubu Escobaria, bude toto členství okamžitě ukončeno a údaje o členovi budou v nejbližším možném termínu odstraněny ze všech stránek klubu.
 
6.Autor a správce těchto webových stránek si vyhrazuje právo přesunout tyto stránky na jinou internetovou adresu (v takovém případě budou všichni členové neprodleně informováni o nové adrese) nebo zrušit tyto stránky bez náhrady
 Přihláška do Clubu Escobaria

Prosíme o pravdivé vyplnění údajů v přihlášce do Clubu Escobaria. Uvedené údaje budou sloužit pro případnou korespondenci, která nebude prováděna elektronickou formou a přístup k nim bude mít pouze autor těchto stránek (pokud v přihlášce nezaškrtnete jinak, pak by se na stránkách objevilo Vaše jméno a příjmení, spolu s e-mailem a případným krátkým curriculum vitae).

Ukázka:

Ing. Jan Mynář
Narozen 1973, kaktusy pěstuje od roku 1989, rodem Escobaria se zabývá od roku 1994.
Je členem SPKS Praha a je autorem těchto stránek o rodu Escobaria .
escobaria@atlas.czJméno:Příjmení:Titul:
           
Pohlaví:   muž       žena
  


Adresa:
Město:PSČ:
Stát:
E-mail:


Prosím o zařazení svého jména a e-mailu do seznamu členů uvedených na stránkách "Clubu Escobaria"

Curriculum vitae (bude uvedeno na stránkách "Clubu Escobaria"):

Souhlasím s výše uvedenými pravidly "Clubu Escobaria".

      

 

Po odeslání této přihlášky Vám bude přiděleno Vaše klubové číslo (přístupové heslo), které bude zasláno na e-mailovou adresu, uvedenou v přihlášce. Po obdržení klubového čísla Vám budou zpřístupněny stránky Clubu Escobaria.


ornament

© 2002-2004   Jan Mynar

Last modified September 6, 2004[ HOME ]